Ah Yippie Yi Yu Yu, Yippie Yi Yeah. Ah Yippie Yi Yu aah. Woo!

                                                  1 x 7=7

2 x 7 =14

Clap Clap 

   3 x 7 =21      &

4 x 7 =28     woo

5 x 7 = 35

6 x 7 =42 

7 x 7 = 49

8 x 7 =56

9 x 7 =63 

10 x 7 =70

11 x 7 =77              &

12 x 7 =84 

Jones, Woo! Jones Woo! Calling

Doctor Jones, Doctor Jones, Doctor Jones get up now…